18 LISTOPADA 2015 | ARTYKUŁY | AGNIESZKA ZYCH

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ofiary tego procederu są wykorzystywane seksualnie, werbowane do pracy siłą, pod przymusem, lub na drodze oszustwa. Handel ludźmi i niewolnictwo zostały zakazane już w postanowieniach Traktatu Wersalskiego. Mimo to każdego roku miliony ludzi pada ofiarą handlu żywym towarem. Jest to proceder niezwykle opłacalny dla handlarzy- przysparza im średnio 7 miliardów rocznie. Nie ryzykują przy tym wiele i nie muszą wkładać dużo własnych  środków (wystarczy tylko, ze przekonają zdesperowaną, poszukującą pracy osobę, aby wyjechała za granice, gdzie łatwiej tę pracę może znaleźć).

POPRZEZ HANDEL LUDŹMI ROZUMIE SIĘ:

DZIAŁANIA:

-wynajmowanie

-przewożenie

-przechowywanie

-przyjmowanie osób

PRZY STOSOWANIU:

-gróźb

-użycia siły

-porwania

-podstępu

-kłamstwa

-nadużycia władzy

-wykorzystania bezsilności

ŚRODKI

-prace przymusowe

-zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystywania seksualnego

-niewolnictwo i praktyki zbliżone do niewolnictwa

-pobieranie organów

Co to jest handel ludźmi?

Zgodnie z art. 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniającego Konwencje Narodów Zjednoczonych przeciwko przestępczości międzynarodowej zorganizowanej 15.11.2000r.,:

Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą. W celu wykorzystania”.

-Wykorzystanie to zmuszanie do prostytucji i innych formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usuniecie organów.

-Handel ludźmi wg.kownencji o Europolu- to poddanie osoby rzeczywistej i bezprawnej kontroli innych osób poprzez użycie przemocy lub gróźb, lub przez nadużycie władzy lub intrygę, szczególnie w celu odnoszenia korzyści z prostytucji, form seksualnego wykorzystywania i napastowania nieletnich, lub handlu porzuconymi dziećmi.

Oprócz tych konwencji istnieje wiele innych aktów normatywnych zwalczających proceder handlu ludźmi oraz organizujących pomoc jego ofiarom.

Na gruncie polskiego prawa karnego handel ludźmi jest zbrodnią, zagrożoną karą bezwzględnego pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, do lat 15.

HANDEL LUDŹMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE PRZYJMUJE RÓŻNE FORMY:

Handel ludźmi w celu wykorzystywania ich w przemyśle erotycznym – niektóre osoby, będące przedmiotem handlu już wcześniej są świadome tego,  że będą pracować w przemyśle seksualnym. Większość z nich nie jest jednak poinformowana o warunkach,w jakich będą musiały pracować. Niektórzy trafiają do przemysłu erotycznego wbrew swej woli, w drodze oszustwa lub przy użyciu siły. Zadłużenie/niewolnicze długi, zabieranie dokumentów, przymus psychiczny i fizyczny, gwałt seksualny oraz więzienie, są to najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się osoby będące przedmiotem handlu. Nie obowiązuje w przypadku handlu ludźmi = prostytucja. Przy udzielaniu pomocy i wsparcia osobie będącej przedmiotem handlu jej pierwotna zgoda na prostytuowanie się nie jest istotna i nie może być warunkiem do udzielenia tej pomocy.

-Handel ludźmi w celu zmuszania do pracy/praktyki zbliżone do niewolnictwa – ten handel jest szczególnie ukierunkowany na sektor rolnictwa, budownictwa i pracy w fabrykach. Ludzie są zmuszani do pracy w warunkach podobnych do pracy niewolniczej (przymus, wykorzystywanie, ograniczanie możliwości przemieszczania, płaca minimalna lub jej brak, itd.)

Handlowanie ludźmi przeznaczonymi do pracy w domach osoby te są zmuszane do nieprzerwanej pracy w  niewolniczych warunkach (przymus, wykorzystywanie, ograniczanie możliwości przemieszczania, płaca minimalna lub jej brak, itd.) jako służący lub do opieki przy osobach ciężko chorych i upośledzonych.

Handel ludźmi w celu zawarcia małżeństwa z reguły z „bogatym“ cudzoziemcem- Kobiety przyjeżdżają do nieznanego  środowiska, nie znając języka ani kultury, zaś ich status, w większości przypadków, jest całkowicie uzależniony od męża. Stają się niewolnicami mężów i są zmuszane do prostytucji, pracy bez wynagrodzenia, itd.

-Handel ludźmi w celu zmuszania do żebractwa kobiety, dzieci, ludzie starzy lub upośledzeni są zmuszeni do  żebrania w wielkich miastach, również w innych państwach. Nie potrafią poruszać się w miejscu, w którym się znajdują, a poza tym są pod stałym nadzorem kogoś, kto im zabiera wyżebrane pieniądze.

-Handel ludźmi w celu pobrania organów młodzi ludzie czy dzieci są sprzedawani lub porywani, następnie pobiera się od nich organy, które służą do transplantacji

„Handel ludźmi-współczesne niewolnictwo”; pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego

„Sprzedane: Ile kosztuje człowiek?” T. Louise Brown

„Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce”