06 LIPCA 2022 | AKTUALNOŚCI | AGNIESZKA ZYCH

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Oferta adresowana jest do dzieci przejawiających: trudności w sferze emocji i zachowania, problemy w relacjach rówieśniczych i społecznych, nieśmiałość, zbytnią nadpobudliwość, niskie poczucie własnej wartości lub wykazujące inne kłopotliwe zachowania, a także do dzieci pozbawionych możliwości uzyskania harmonijnego rozwoju.
Bardzo często u podnóża zaburzeń zachowania u dzieci leżą czynniki środowiskowe, w tym problemy występujące w ich domach. W działaniach socjoterapeutycznych będą mogły brać udział także te dzieci, które nie przejawiają żadnych zaburzeń, lecz znajdują się w grupie ryzyka.

Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne i profilaktyczne dzieci będą miały możliwość  poznać  metody  radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nauczą się jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje emocje, komunikować potrzeby i uczucia. Dzięki aktywnym metodom warsztatowym poznają swoje mocne strony, poznają siebie, rozwiną umiejętności słuchania siebie nawzajem, komunikacji bez przemocy. Ponadto, nauczą się reakcji i odporności na stres, podejmowania decyzji, twórczości i afirmacji życia.

Realizacja zajęć zaplanowana jest na 10 spotkań,  odbywających się 1 x w tygodniu. Rozpoczęcie zajęć : sierpień  2022r., po zebraniu grupy. Zapisy pod nr tel. 23 654 52 29.