Gdzie szukać pomocy?

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie możesz poprosić o pomoc zaufaną osobę lub zwrócić się do właściwych służb, instytucji, organizacji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.

Zespół Ośrodków Wsparcia jest placówką udzielającą specjalistycznego poradnictwa a także całodobowego schronienia dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysu psychologicznego,  w tym przemocy domowej.

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

 • psychologa                                          
 • psychoterapeuty
 • pedagoga
 • pracownika socjalnego
 • terapeuty
 • konsultanta prawnego
 • psychiatry

Z pomocy udzielanej w Zespole Ośrodków Wsparcia klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy w rodzinie z terenu całego kraju.

Pomoc specjalistyczna dla osób doświadczających innego niż przemoc rodzaju kryzysu, udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego.

Placówka świadczy pomoc  w zakresie  całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie 18 osób.

Placówka prowadzi działania profilaktyczne i  wdraża programy

korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Doświadczasz przemocy w rodzinie i  potrzebujesz pomocy dzwoń – (23) 654 52 29

Category: Przemoc

Formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy  w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi, jak i mienia.  Służba ta interweniuje w sytuacji zagrożenia „ tu i teraz” .

W przypadku przemocy w rodzinie funkcjonariusze Policji mogą:

 • przeprowadzić interwencję w chwili zdarzenia,
 • zatrzymać sprawcę przemocy,
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy,
 • zabezpieczyć dowody popełnionego przestępstwa,
 • udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy,
 • wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.

ADRESY:

 • Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława, tel. 23 654 72 00

 • Posterunek Policji w Strzegowie
  Pl. Wolności 1, 06-445 Strzegowo, tel. 23 654 73 90
 • Posterunek Policji w Szreńsku
  Pl. Kanoniczny 10, 06-550 Szreńsk, tel. 23 654 73 80
 • Posterunek Policji w Szydłowie
  ul. Mazowiecka 62, 06 – 516 Szydłowo, tel. 23 654 73 70
 • Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej
   06-513 Wieczfnia Kościelna 48, tel. 23 654 73 60
Category: Przemoc
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo
 • wyjaśnić okoliczności czynu
 • zebrać i zabezpieczyć dowody
 • ująć sprawcę
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policji lub tymczasowego aresztu Prokuratura  jest organem, do którego można złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę.  


ADRES:          

Prokuratura Rejonowa w Mławie

   ul. Grzebskiego 10    06-500 Mława    tel. 23 654 34 19

Category: Przemoc

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w każdej gminie.

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny  lub osoby,
 • pomaga w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego  lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela pomocy finansowej formie zasiłków stałych, okresowych, żywności,
 • udziela pomocy rzeczowej, np.. przekazanie odzieży, żywności,
 • udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
 • w uzasadnionych przepadkach wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia, np.    w schroniskach, hotelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie  z kompetencjami policji, 
 • realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.

Category: Przemoc
 • Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart w sytuacji podejrzenia  występowania przemocy w rodzinie.
Category: Przemoc
 • Zespół Interdyscyplinarny powołany został w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jego członkami są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest podjęcie działań zamierzających do rozwiązania problemu  przemocy w rodzinie.

ADRESY:

* Gmina Mława

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie         

ul. Padlewskiego 13 ,  06-500 Mława,  tel. 23 654 36 34

 • Gmina Dzierzgowo

 Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie         

ul. T. Kościuszki ,   06-520 Dzierzgowo , tel. 23 653 32 27

 • Gmina Lipowiec Kościelny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipowiec Kościelnym          

Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, tel. 23 655 50 28

 • Gmina Radzanów

    Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie  Radzanów

Plac Piłsudskiego 26 , 06-540 Radzanów, tel. 23 679 80 33

 • Gmina Strzegowo

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzegowo


ul. Słowackiego 33, 06-445 Strzegowo, tel. 23 679 42 47

 • Gmina Stupsk

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stupsk  


ul. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk, tel. 23653 12 54 

 •  Gmina Szydłowo
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Szydłowo

ul. Mazowiecka 61,   06-516Szydłowo, tel. 23 655 40 19

 • Gmina Wieczfnia Kościelna
  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 96 , 06-513 Wieczfnia Kościelna, tel. 23 654 05 76 00

 • Gmina Wiśniewo

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Wiśniewo

Wiśniewo 8, 06-521 Wiśniewo, tel. 23655 70 25


Category: Przemoc
 • W placówkach ochrony zdrowia można poprosić o  udzielenie pomocy medycznej. Lekarz zobowiązany jest do wystawienia na prośbę pacjenta bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
 • Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza  można przedstawić w sądzie lub prokuratorze jako dowód w sprawie.
 • Ochrona zdrowia jest uprawniona do zakładania Niebieskich Kart.

 W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka,  ratownik medyczny) udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia.

Category: Przemoc
 • Realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.
 • W ramach procedury przedstawiciel oświaty ( nauczyciel, pedagog szkolny),
 • udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia,
 • udziela informacji o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby doświadczającej przemocy w rodzinie,
 • organizuje dostęp do pomocy medycznej jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie ,
 • diagnozuje sytuację osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w szczególności dzieci,
 • udziela informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub najbliższej osobie o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia rodziny.
Category: Przemoc
Category: Przemoc

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Dr Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 32 35 wew.236

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Lelewela 9, 06-500 Mława

tel. 23 655 28 64

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 

ul. St.Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława

tel. 23 654 33 29

kom. 508 820 753

Category: Przemoc
Category: Przemoc
Category: Przemoc

Load More